A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Mściwojów
 Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego

Czas realizacji

Wniosek wraz z fakturami Vat lub ich potwierdzonymi kopiami za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku składa się:- od dnia 1 lutego do 28 lutego,- od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.Organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postepowanie wyjaśniające, kończy postepowanie orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczonej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pracownika urzędu lub za pośrednictwem poczty.Termin załatwienia sprawy:* Wydanie decyzji - 30 dni od dnia złożenia wniosku.* Wypłata zwrotu podatku - od 01.04. do 30.04. oraz 01.10. do 31.10.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wniosek składany jest na urzędowym formularzu.
Wymagane załączniki:
- faktury Vat albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika urzędu gminy lub miasta, za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do rejestru (do KRS wpisuje się przedsiebiorców: spółki, spółdzielnie, przedsiebiorstwa państwowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn.zm.)* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).
© 2023 Urząd Gminy Mściwojów
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce